Tårnby Skole

 

 

Den gamle skole i kirkebyen Tårnby var fra 1819 og aldeles nedslidt og utidssvarende og trængte i allerhøjeste til en erstatning.

I starten af det nye århundrede lykkedes det at skabe økonomisk basis for bygning af en ny skole i Tårnby på den gamles sted på hjørnet af Englandsvej og Sneserevej.

Under nedrivningen af den gamle skole måtte førstelærer Petersen flytte undervisningen til Tårnby Kirkes konfirmandlokaler, men med udsigt til de bedre lokaliteter, som stod færdige i 1907, har det vel været til at holde ud, selvom han efter sigende havde mellem 50 og 60 elever. 

Samme år gik man over til at have undervisning hver dag for alle eleverne, og der blev ansat en andenlærer og en lærerinde, så der nu var tre lærerkræfter ved Tårnby Skole.

I den nye skolebygning – alene knasten ud mod Englandsvej – var der gymnastiksal i kælderetagen, to klasseværelser i stueetagen og to klasseværelser på 1. sal, de sidste to med skrå vægge og vinduer. Og - selvfølgelig – var den kakkelovnsfyret.

 

Oprindelig var Tårnby Skole sognets hovedskole. Ganske vist var den ’bare’ en landsbyskole på linje med de andre 6 skoler i sognet men dens placering i selve kirkebyen og der af følgende fortrinsret til at stille med kirkesangeren gav den en forrang. Dertil kom, at den i lange perioder var størst og havde flest elever. I den sidste del af 1800-tallet blev presset på Sundbyskolerne større, men da var sognet delt, og i 1895 blev Sundbyerne udskilt fra Tårnby Kommune i en selvstændig kommune, som dog i 1906 blev,  ligesom det var tilfældet i resten af kommunen, steg børnetallet i Tårnby Skoles distrikt kraftigt i starten af tyverne. Der ansattes yderligere en lærerinde og i 1926 påbegyndtes den første udvidelse af skolen. To nye klasseværelser og et lærerværelse blev det til i første omgang. Men allerede i 1928 var man igen i gang med at bygge. Nu kom der førstesal på de to nye klasseværelser, og desuden blev der indlagt centralvarme, så man slap for at fyre i de mange kakkelovne. Det må virkelig have været en forbedring, der kunne mærkes.

 

 

 

Selvfølgelig måtte skolen udvides, og der blev da også opført en ny skolebygning i 1926. Der var yderligere to klasseværelser og som noget helt nyt også et lærerværelse med køkken. Da man måtte forvente yderligere vækst, blev der kun lagt fladt tag over, så man senere kunne bygge ovenpå, men de gæve mænd havde ikke været særlig forudseende, for allerede efter ét år var skolen for lille, så taget måtte rives ned, og der blev føjet et par etager til.

Den næstsidste udvidelse af Tårnby Skole nåede lige at se dagens lys inden verdenskrigens udbrud. Fra midten af 30’erne var presset på skolen så stort, at der måtte gøres noget, og i skolekommissionen blev skolens snarlige udvidelse et tilbagevendende dagsordenspunkt fra efteråret 1937.

November 1938 anbefales de udarbejdede planer og godkendes i sognerådet. Ikke desto mindre går der endnu det meste af et år, før de på mødet i kommissionen d. 19/10 1939 endeligt godkendes, og yderligere frem til 11/1 1940, før planerne godkendes af skoledirektionen, så byggeriet kan gå i gang.

Skolen havde dengang ca. 200 elever og ni lærere. I de følgende år steg børneantallet igen meget stærkt, i visse klasser havde man over 50 elever, og der blev undervist fra kl. 8 om morgenen til kl. 17 om eftermiddagen.

 

Først forlængede man den bygning, der var bygget i 1926 og -28, så den blev dobbelt så lang, dernæst byggede man 2. sal på det hele, så man i alt fik otte nye klasseværelser. Foruden de nye klasseværelser blev der bygget en gymnastiksal (den nuværende festsal), og den ældste bygning fra 1907 blev rettet op, så man slap for de skrå vægge i de øverste klasseværelser. Skolen bestod nu af 16 normalklasseværelser, en gymnastiksal og et skolekøkken, der var indrettet i den ældste bygnings kælderetage, desuden var der kontor, lærerværelse og visse specialrum.

 

 

 

På grund af faldende elevtal var der allerede i 1983 politisk ønske om at nedlægge skolen som folkeskole.

Dette ønske faldt ikke i god jord - hverken blandt forældre eller lærere.

Ved en afstemning i skoledistriktet var 70% da også imod en skolelukning. men i 1984 ændredes loven, og kommunalbestyrelsen fastholdt beslutningen.

Tårnby Skole blev nedlagt i 1986.

 

Skolen fungerer nu som Voksenuddannelsescenter (VUC) ligesom aftenskolernerne AOF og FOF anvender lokalerne.

Knasten ud mod Englandsvej anvendes af Tårnby Teater, Tårnby Bladet og Foreningernes Fælleskontor.

 

 

Den overvejende del af teksten på denne side er klip fra bogen "Tårnbys skolehistorie - Folkets skole", skrevet af Poul Feldvoss. Billederne er bl.a. fra Lokalhistorisk Samling, Tårnby.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amagerfoto.dk